Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseOldal nyomtatása

Adatvédelem

 

 

Jogi Nyilatkozat

 

Mielőtt a honlapon található anyagokat megnyitja, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

 


ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Honlapot az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. készítette kizárólag tájékoztatás céljából, az mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Biztosító a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot, adatot nem kér a Honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget nem vállal.


A honlapon megismerhetők a Biztosító termékei, szolgáltatásai. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek.


A mindenkor aktuális honlapon, a hatályos elérhető információk szerepeltetése érdekében minden szükséges lépés megtörtént, ennek ellenére az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget azok teljességéért, esetleges módosulásáért, a honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.


Ez vonatkozik minden olyan oldalra is, amely honlapunkról hiperlink által érhető el. Ezen internetes oldalak tartalmáért az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal.


A Biztosító nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Biztosítótól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Biztosító szintén nem vállal felelősséget.


A jelen honlapon megjelenő logók az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen jelöléseket az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


A jelen honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-t illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.


A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő tevékenység.

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BIZTOSÍTÁSI TITOK VÉDELME

A Honlap használata során a Biztosító tudomására jutott személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságól szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Honlapot személyes adat megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Biztosító termékeivel, szolgáltatásaival.


Amennyiben Ön bármely személyes adatát a Honlapon megadja, vagy a Honlapon feltüntetett e-mail címre elküldi, azzal hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Biztosító mint adatkezelő kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.


A Biztosító mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Biztosító részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


A Biztosító a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Biztosító a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az e-mail cím, illetve a mobil telefonszám megadásával egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozó a megadott e-mail címre, illetve mobil telefonszámra a Biztosító tevékenységével kapcsolatos információkat, valamint egyéb termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat küldjön, az Ön kérése esetén telefonon kapcsolatba lépjen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a megadott személyes adatokat kezelje. Kifejezett nyilatkozatával ilyen értesítés küldését kizárhatja az alábbi e-mail címen: dm@UNIONbiztosito.hu.


Az Ön kérelmére a Biztosító tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy zárolását, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát is kezdeményezheti.


A Biztosító a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében azonosítás nélküli telefonhívás esetén, valamint közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó) elektronikus levélben (e-mail) csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, biztosítási titoknak minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni. Az Ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy kérő közönséges e-mailen küldött panaszára, levelére minden esetben az Ügyfél bejelentett levelezési címére postai úton megküldött levélben válaszol.


A Biztosító telefonos és az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen Ön tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a Biztosítónál.


Az interneten tudomására jutott, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény értelmében biztosítási titoknak minősülő adatokat a Biztosító biztosítási titokként kezeli.


A rögzített adatok kezelője az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57651/2012.


Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Biztosító belső adatvédelmi felelőséhez.


Név: dr. Kalmár András


Elérhetősége: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. – 1082 Budapest, Baross u. 1.

A levelet a következő címre legyen szíves küldeni: 1461 Budapest, Pf.: 131.

 

Lépjen kapcsolatba velünk!